Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Objednávkovom formulári na webovej stránke http://www.zubajda.sk.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu Dobré služby, s.r.o., Piaristická 21, 949 01 Nitra, ČO: 47477938, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka č.  35564/N (ďalej len “Prevádzkovateľ”) oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Objednávkovom formulári počas celého účtovného obdobia v e-shope Prevázkovateľa na účely spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný podľa platných zákonov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom spracovania objednávky.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a Ozajstné jedlo – Sklizeno.